ಮುಖಪುಟ >> ಸೇವಾ ವಿವರಗಳು >> ಶಿಕ್ಷಕರು

ಸೇವಾ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
17
ದಿನಾಂಕ:01-01-2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 24-11-2018
16
ದಿನಾಂಕ:01-01-2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಗ್ರೇಡ್-1 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 24-11-2018
15
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಜಿ ಟಿಡಿಬಿ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಘಟಕಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಯುಕ್ತೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 17-10-2018
14
ದಿನಾಂಕ:01-01-2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಗೀತ/ನೃತ್ಯ/ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 10-10-2018
13
ದಿನಾಂಕ:01-01-2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 10-10-2018
12
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ವೃಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ | ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:24-08-2018 .
28-08-2018
11
ದಿನಾಂಕ:01-01-2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01-01-1979 ರಿಂದ 31-12-1994ರವರೆಗಿನ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ . 28-07-2018
10
ದಿನಾಂಕ:01-01-2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 06-07-2018
09
ದಿನಾಂಕ:01-01-2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಂಗೀತ/ನೃತ್ಯ/ನಾಟಕ ವೃಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 06-07-2018
08
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ರವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. 27-06-2018
07
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ & ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:31-03-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. 03-05-2018
06
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ & ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜುಗಳ ಗ್ರೇಡ್-1 ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:31-03-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. 03-05-2015
05
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2ರವರ 01-01-2018ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 24-04-2018
04
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ.182. ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:31-03-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರೇಡ್-2 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 16-04-2018
03
ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017 ರನ್ವಯ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-03-2018
02
ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-02-2018
01
ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಗ್ರೇಡ್-2 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 16-01-2018
>> archive_2017
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು|
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್