ಮುಖಪುಟ >>ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ >> 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
02
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ - 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತsರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 11-05-2017
01
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ. 09-05-2017

 

>> archieves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್