ಮುಖಪುಟ >> ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ >> 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಹಿತಿ :

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
03
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ZONE 'A' ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 14-02-2018
02
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ - ZONE 'A' ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ | ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ. 12-02-2018
01
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ - ZONE 'A' ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 12-02-2018

>> archieves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್