ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ದಾಖಲಾತಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು - 2017

ಆರ್.ಟಿ.ಇ.ನಿಯಮ-2009 ರನ್ವಯ ಶುಲ್ಕಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಶಾಲಾವಾರು ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ಕುರಿತ ಸುತ್ತೋಲೆ.

ನೂತನ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ತಂತ್ರಾಂಶ(ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ)

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
Hosted in NIC Server, Karnataka
National Portal of India