ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಆರ್.ಟಿ.ಇ. ದಾಖಲಾತಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು - 2017

ನೂತನ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಮತಿ ತಂತ್ರಾಂಶ(ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ)

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್