ಮುಖಪುಟ >> ಆಯವ್ಯಯ >> ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಟಾನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ [ಎಂ.ಪಿ.ಐ.ಸಿ]

2015-16

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
11
ಮಾರ್ಚಿ 2016ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 10-05-2016
10
ಫೆಬ್ರವರಿ 2016ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 10-05-2016
09
ಜನವರಿ 2016ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 10-05-2016
08
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 10-05-2016
07
ನವೆಂಬರ್ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 10-05-2016
06
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 10-05-2016
05
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 10-05-2016
04
ಆಗಸ್ಟ್ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 10-05-2016
03
ಜುಲೈ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 10-05-2016
02
ಜೂನ್ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 10-05-2016
01
ಮೇ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 10-05-2016

 

2014-15

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
12
ಮಾರ್ಚಿ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
11
ಫೆಬ್ರವರಿ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
10
ಜನವರಿ 2015ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
09
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
08
ನವೆಂಬರ್ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
07
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
06
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
05
ಆಗಸ್ಟ್ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
04
ಜುಲೈ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
03
ಜೂನ್ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
02
ಮೇ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
01
ಏಪ್ರಿಲ್ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015

 

2013-14

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
12
ಮಾರ್ಚಿ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
11
ಫೆಬ್ರವರಿ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
10
ಜನವರಿ 2014ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
09
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
08
ನವೆಂಬರ್ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
07
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
06
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
05
ಆಗಸ್ಟ್ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
04
ಜುಲೈ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
03
ಜೂನ್ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
02
ಮೇ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015
01
ಏಪ್ರಿಲ್ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 19-06-2015

 

2012-13

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
12
ಮಾರ್ಚಿ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-03-2013
11
ಫೆಬ್ರವರಿ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-02-2013
10
ಜನವರಿ 2013ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-01-2013
09
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-01-2013
08
ನವೆಂಬರ್ 2012ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-01-2013
07
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-01-2013
06
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-01-2013
05
ಆಗಸ್ಟ್ 2012ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-01-2013
04
ಜುಲೈ 2012ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-01-2013
03
ಜೂನ್ 2012ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-01-2013
02
ಮೇ 2012ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-01-2013
01
ಜುಲೈ 2012ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಎಂಪಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ. 11-01-2013

 

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
11 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ. 19/05/2015
10 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ. 03/05/2014
09
2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ. 07/04/2011
08
2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ. 07/04/2010
07
2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೀಮಾಸಿಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ. 03/04/2010
06
2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಛೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ.  
05
2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ | ಎಂಪಿಕ್ ನಮೂನೆ - ಮಾದರಿ. 30-04-2009
04
ಎಂಪಿಕ್ ಅನುಷ್ಟಾನ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ- ಇಂಗ್ಲೀಷ್ |ಕನ್ನಡ. 01-12-2008
03
ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ. 28-04-2009
02
ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಲು "ಎಂಪಿಕ್ ಕೊರ್ ಗುಂಪು" ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 08-07-2009
01
2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳು-ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅನ್ ಲೈನ್ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ - ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸನಿವಾಸಿ ಶಾಲೆ | ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ | ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು | ವಿದ್ಯಾ ವಿಕಾಸ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ | (1-10ನೇ ತರಗತಿ) ಎಸ್.ಸಿ & ಎಸ್.ಟಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾಬ್ಯಾಗ್, ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ | ಸಿ.ಎ.ಇ.ಓ-ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು FTA | ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ | ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ 09-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.5 ಶಾಲಾ ಫಲಿತಾಂಶ | ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು | ಪ್ರೊಫೆಸರ್.ವೈದ್ಯನಾಥನ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು | ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ & ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ | ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ | ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ | ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಫರ್ಧೆಗಳು | ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆ.
2009-10

 

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್