Skip to content
ಮುಖಪುಟ >> ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು :

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ
RTI-44

ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಸಾ.ಶಿ.ಇಲಾಖೆಯ  2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005ರಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್-4(1)(ಎ)ರನ್ವಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

RTI-43
2021-2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -4(1)(ಬಿ)
RTI-42
ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕ.ಪ್ರೌ.ಶಿ.ಪ.ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಾ.ಶಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ) ಮಾಹಿತಿ
RTI-41
ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕ.ಪ್ರೌ.ಶಿ.ಪ.ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಾ.ಶಿ.ಇ, ಮೈಸೂರು  ಇಲ್ಲಿನ  ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಎ-ಶ್ರೇಣಿ | ಬಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಸಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಡಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಇ-ಶ್ರೇಣಿ
RTI-40
ಆಯುಕ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2020-2021- ಸಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಡಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಇ-ಶ್ರೇಣಿ.
RTI-39
2020-2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -4(1)(ಬಿ) .
RTI-38
ಆಯುಕ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2019-20- ಸಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಡಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಇ-ಶ್ರೇಣಿ.
RTI-37
ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಎ-ಶ್ರೇಣಿ | ಬಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಸಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಡಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಇ-ಶ್ರೇಣಿ .
RTI-36
ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ) ಮಾಹಿತಿ.
RTI-35
ಆಯುಕ್ತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಎ-ಶ್ರೇಣಿ | ಬಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಸಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಡಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಇ-ಶ್ರೇಣಿ .
RTI-34
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -4(1)(ಬಿ) .
RTI-33
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ಹುದ್ದೆ, ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.
RTI-32
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ) | ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(b)
RTI-31
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ) | ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ).
RTI-30
31-12-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ವಿವರ -ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ).
RTI-29
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ -ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)ಬಿ ಮಾಹಿತಿ.
RTI-28
ದಿನಾಂಕ: 26-05-2017ರವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಡಿ-ಶ್ರೇಣಿ | ಇ- ಶ್ರೇಣಿ .
RTI-27
ರಿ.ಅ.ಸಂಖ್ಯೆ:4292/2016 ದಿನಾಂಕ:04-11-2016ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಲಾದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.
RTI-26
ರಾಜ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ:20-02-2016.
RTI-25
2015-16ರ(ದಿನಾಂಕ:03-12-2015)ರಂತೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)ಬಿ.
RTI-24
2014-15ರಂತೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ -ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಬಿ)(ದಿನಾಂಕ:27-06-15)
RTI-23
23-06-2015ರಂತೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ವಿವರ - ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ | ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ | ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ | ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ)| ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು | ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ.
RTI-22
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ.
RTI-21
ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ.27734/2012 ದಿನಾಂಕ:03-10-2012.
RTI-20
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ.
RTI-19
2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಯ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-ಸೆಕ್ಷನ್4(1)(ಬಿ).(New)
RTI-18
ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಯದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ).
RTI-17
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:17-03-009.
RTI-16
18-06-2012ರನ್ವಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಾಥಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ) | ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ) | ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲಾ ನಿರ್ದಶನಾಲಯ | ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) | ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು | ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ.
RTI-15
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ).
RTI-14
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಬಿ)
RTI-13
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ)
RTI-12
23-01-2010ರಂತೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
RTI-11

28-03-2009ರನ್ವಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ಪಟ್ಟಿ- ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ | ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ | ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಾ ಶಾಲೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ | ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) | ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು | ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ .

RTI-10

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ - ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.

RTI-09

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ತಿದ್ದುಪಡಿ.

RTI-08

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

RTI-07

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

RTI-06

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

RTI-05

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಂತದಲ್ಲಿನ).

RTI-04

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ -ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕೈಪಿಡಿ.

RTI-03

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ - ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕೈಪಿಡಿ. ಕನ್ನಡ / ಆಂಗ್ಲ.

RTI-02

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005.

RTI-01

ದಿನಾಂಕ:31-03-2009ರಂತೆ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಮಯದ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ.

 

ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್