Skip to content
ಮುಖಪುಟ >> ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ >> ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ ಮಾಹಿತಿ

ವೃಂದ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್.ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
ರಾಜ್ಯ | ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ | ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗ | ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ
ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ

 

ಮುಂಬಡ್ತಿ

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
18
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:27-12-2016. 27-12-2016
17
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ದ್ವಿ.ದ.ಸ./ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:27-12-2016. 27-12-2016
16
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಧಾರವಾಡ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:09-12-2016. 17-12-2016
15
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಧಾರವಾಡ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:09-12-2016. 17-12-2016
14
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ - ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:09-12-2016. 14-12-2016
13
ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:22-11-2016. 22-11-2016
12
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:18-11-2016. 19-11-2016
11
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:29-07-2016. 01-08-2016
10
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:29-07-2016. 01-08-2016
09
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:30-05-2016. 31-05-2016
08
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:17-03-2016. 17-03-2016
07
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:08-10-2015. 15-10-2015
06
ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡಾವಳಿ ದಿನಾಂಕ:08-10-2015. 15-10-2015
05
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:25-07-2015. 25-07-2015
04
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:17-07-2015. 17-7-2015
03
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:04-07-2015. 04-07-2015
02
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ/ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:04-07-2015. 04-07-2015
01
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:06-02-2015. 06-02-2015

 

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ
121
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-12-2017
120
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-12-2017
119
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರ.ದ.ಸ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-12-2017
118
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗ - ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ಅಧೀಕ್ಷಕರು | ಪ್ರ.ದ.ಸ | ಪ್ರ.ದ.ಸ(ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್) | ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು | ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು . 13-12-2017
117
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 12-12-2017
116
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 12-12-2017
115
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 11-12-2017
114
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 11-12-2017
113
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 30-11-2017
112
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 30-11-2017
111
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 29-11-2017
110
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮ-32ರನ್ವಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 24-11-2017
109
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ- ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2368/2011 ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ತೀರ್ಪಿನನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 23-11-2017
108
ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗಳು - ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. 20-11-2017
107
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 16-11-2017
106
ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 13-11-2017
105
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ಧೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮ-32ರನ್ವಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 09-11-2017
104
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 08-11-2017
103
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ 371ಜೆ ರಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮತ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 08-11-2017
102
ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್.ಆರ್. ನಿಯಮ-32ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ಧೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 08-11-2017
101
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 07-11-2017
100
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 07-11-2017
99
ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2368/2011ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಲಿಪಿಕ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ಅಧೀಕ್ಷಕರು | ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು | ಪ್ರ.ದ.ಸ | ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ. 03-11-2017
98
2018ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:01-01-2018 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 31-12-2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಪೂರೈಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 28-10-2017
97
371[ಜೆ]ರಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 10-10-2017
96
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 10-10-2017
95
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಂ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ಅನ್ವಯ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ನೂತನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 27-09-2017
94
ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 25-09-2017
93
ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 25-09-2017
92
ದಿನಾಂಕ:01-01-2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-09-2017
91
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರನ್ನು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 16-09-2017
90
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 16-09-2017
89
ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ. 13-09-2017
88
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇಲಾಖಾ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ:27-04-2017. 31-08-2017
87
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ಅನ್ವಯ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ನೂತನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 30-08-2017
86
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ಅನ್ವಯ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 29-08-2017
85
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:2368/2011ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:09-02-2017ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ಲೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 07-08-2017
84
ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ - ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ರನ್ವಯ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 05-08-2017
83
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಪಿಎಆರ್.182.ಎಸ್.ಆರ್.ಆರ್.2011 ದಿನಾಂಕ:06-05-2017ಅನ್ವಯ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 15-06-2017
82
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತಿರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 13-05-2017
81
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 11-05-2017
80
2017ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಯೋ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 15-03-2017
79
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೌಕರವಾರು ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ | ನಮೂನೆ. 07-03-2017
78
2017ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ(01-01-2017 ರಿಂದ 31-12-2017ರವರೆಗೆ) ವಯೋ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಬೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ. 19-01-2017
77
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 07-01-2017
76
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 04-01-2017
75
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 27-12-2016
74
ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿದಸ/ಸಿಸಿಟಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ | ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:26-12-2016. 24-12-2016
73
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಭಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 02-12-2016
72
ದಿನಾಂಕ:01-01-2016ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 25-11-2016
71
ದಿನಾಂಕ:14-11-2016ರಂದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾನಾಂತರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕುರಿತ ಮೆಮೋ | ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೆಮೋ. 11-11-2016
70
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ಶೀಘ್ರಲಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಜ್ಞಾಪನ. 29-08-2016
69
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 25-08-2016
68
ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ಜ್ಞಾಪನ. 13-06-2016
67
ಶಾಲೆ/ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವೃಂದದ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಸೇವಾವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 09-06-2016
66
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ) ದಿನಾಂಕ:01-01-2016ರಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 01-06-2016
65
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ. 27-05-2016
64
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ. 16-03-2016
63
ದಿನಾಂಕ:01-01-2016ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರು | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ಅಧೀಕ್ಷಕರು | ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು | ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು | ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ಡ್ರೈವರ್ ಗಳು. 17-03-2016
62
ದಿನಾಂಕ:01-01-2016ರಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು | ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ) | ಶೀಘ್ರಲಿಗಾರರು. 10-03-2016
61
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ. 26-02-2016
60
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ. 24-02-2016
59
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ. 24-02-2016
58
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು | ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು | ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು | ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ಅಧೀಕ್ಷಕರು | ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು | ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು | ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು. 06-02-2016
57
ದಿನಾಂಕ:01-01-2016ರಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 04-02-2016
56
ದಿನಾಂಕ:01-01-2016ರಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ) | ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು | ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು | ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ. 01-02-2016
55
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿ ನೀಡಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆ. 30-01-2016
54
01-01-2016ರಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 30-01-2016
53
01-01-2016ರಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು/ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 28-01-2016
52
01-01-2016ರಂತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 28-01-2016
51
ದಿನಾಂಕ:01-01-2016 ರಿಂದ 31-12-2016ರವರೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತರಾಗಲಿರುವ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವಿವರ. 27-01-2016
50
01-01-2016ರಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 27-01-2016
49
ದಿನಾಂಕ:31-12-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು | ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು | ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು | ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ಅಧೀಕ್ಷಕರು | ಪ್ರ.ದ.ಸ | ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು | ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ. | ದ್ವಿ.ದ.ಸ | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು. 18-01-2016
48
ದಿನಾಂಕ:08-01-2016ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಜ್ಞಾಪನ. 07-01-2016
47
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 'ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 31-12-2015
46
ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. 17-12-2015
45
ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ. 11-12-2015
44
ದಿನಾಂಕ:30-11-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಲಿಪಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ - ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು | ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು | ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರು | ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು | ಅಧೀಕ್ಷಕರು | ಪ್ರ.ದ.ಸ | ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು | ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ | ದ್ವಿ.ದ.ಸ | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು. 30-11-2015
43
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:23-11-2015. 25-11-2015
42
ಬೆರಳಚ್ಚು ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 20-11-2015
41
ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ. 18-11-2015
40
ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ/a>. 11-11-2015
39
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:20-10-2015. 09-11-2015
38
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಂತೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ) ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 14-10-2015
37
ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 05-10-2015
36
ದಿನಾಂಕ:8-10-2015ರಂದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ. 03-10-2015
35
ದಿನಾಂಕ: 8-10-2015ರಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ. 03-10-2015
34
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 28-09-2015
33
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಂತೆ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 23-09-2015
32
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಂತೆ ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 23-09-2015
31
ಪ್ರ.ದ.ಸ/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ನೀಡಲು ತಿಳಿಸಿ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ. 21-09-2015
30
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 11-09-2015
29
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ.. 11-09-2015
28
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿ:01-01-2015ರಂತೆ. 03-09-2015
27
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-08-2015
26
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-08-2015
25
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-08-2015
24
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-08-2015
23
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ. ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂಡಿದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 20-08-2015
22
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 17-08-2015
21
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು | ಸಹಾಯಕ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು | ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. 13-08-2015
20
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 07-08-2015
19
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 07-08-2015
18
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 06-08-2015
17
ದಿನಾಂಕ:01-01-2015ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 27-07-2015
16
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೂಚನಾ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:20-07-2015. 20-07-2015
15
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು/ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೂಚನಾ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:29-06-2015. 29-06-2015.
14
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೂಚನಾ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:29-06-2015. 29-06-2015.
13
ದಿನಾಂಕ:01-01-2014ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೋಧಕೇತರ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-05-2015
12
ದಿನಾಂಕ:01-01-2014ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೋಧಕೇತರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-05-2015
11
ದಿನಾಂಕ: 01-01-2014ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಬೋಧಕೇತರ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-05-2015
10
ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿ ಜ್ಞಾಪನ ದಿನಾಂಕ:04-05-2015. 04-05-2015
09
ಪ್ರ.ದ.ಸ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ. 06-02-2015
08
ದಿನಾಂಕ:01-01-2014ರಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 13-02-2015
07
ದ್ವಿದಸ ಹುದ್ದೆಯಿಂಧ ಪ್ರದಸ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆದೇಶ. 13-02-2015
06
ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೋಧಕೇತರ)/ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ::09-02-2015. 10-02-2015
05
1-1-2015 ರಿಂದ 31-12-2015 ರವರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಲಿಪಿಕ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು. 01-02-2015
04
01-01-2015ರಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) ರವರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-01-2015
03
ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ:20-01-2015. 21-01-2015
02
01-01-2014ರಂತೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-01-2015
01
01-01-2014ರಂತೆ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ. 21-01-2015
>> archives
ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ, ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು |
ಎನ್.ಐ.ಸಿ. ಸರ್ವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್